Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem následně získala doktorát z klinické psychologie a filozofie. Dále jsem pokračovala Ph.D. studiem oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem vědecky zkoumala propojenost psychologických a imunologických faktorů u lymeské boreliózy a post-boreliového syndromu. V té době jsem také jako psycholog byla součástí multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče o umírající osoby.

Během více než 10-leté práce s lidmi jsem spolupracovala s řadou osobností z rozličných oblastí psychologie a psychoterapie, lékařství, celostní medicíny, neurologie, psychiatrie a soudního znalectví, vědy, ale i umění či psychospirituální tématiky. Kromě těchto lidí jsem se inspirovala a učila u učitelů jógy jako celostního systému i u vzácných osob, které duchovní cestou pomáhají lidem. V roce 2009 jsem se stala mistrem reiki systému léčby, který prohloubil všechny mé dosavadní dary a schopnosti. Mou učitelkou reiki byla Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. .

V roce 2013 jsem si založila vlastní soukromou praxi. Když se poté stal poskytovatel klinického vzorku pacientů výzkumu boreliózy nedostupným, rozhodla jsem se naplno věnovat právě privátní praxi a také své rodině, kde jsem vnímala pro sebe správný směr a smysl.

Jsem autorkou knih Konec utrpení v rodinách a vztazích (2020) a Strach z opuštění (2017). Obě byly napsány, aby pomohly co největšímu množství lidí prohlédnout skutečné příčiny potíží v životech, pochopit projekce, zrcadla a uzdravit vše, co nefunguje, aby se každý, kdo bude chtít, mohl stát aktivním tvůrcem skutečně šťastného života. 

25.12. 2019 jsem oslavila Kristova léta. Jsem člověkem, který o sobě může říci, že nalezl smysl v životě a radost. Moje cesta dále pokračuje a těším se ze všeho, co přináší. Žiji v pevném harmonickém manželství, do něhož se před lety narodila dcera. Radost a vnitřní klid nicméně nebyly součástí mé životní cesty odjakživa. Moje vstupní podmínky byly těžké a já se v důsledku hlubokých emočních zranění léta trápila v situacích, které možná znáte i Vy sami, a třeba právě proto nyní čtěte tyto řádky ve snaze nalézt pro sebe podporu a pomoc. Moje cesta z trápení ke štěstí byla dlouhá, ale také velmi cenná. Mnoho z toho, co prožívají lidé, kteří se na mě obracejí, jsem prožila někde v minulosti i já sama a dokázala překonat.

V minulosti trpěla moje duše a tělo nebylo zdravé.

Studium psychologie a letitá práce v oboru mi poskytly kvalitní základ pro další rozvoj. Přesto jsem si byla vědoma stále více i díky svým osobním zkušenostem, že psychologie má své mantinely, (podobně jako je má i kupř. klasická medicína), které jsem na své Cestě již překročila. 

Můj přístup k lidem tak psychologii také přesahuje. Je ovlivněný duchovní cestou, která se započala již v raném dětském věku. Od útlého věku mě provázel dar vnímání a intuice.

Spolu s tím, jak jsem na sobě pracovala více a více do hloubky, meditovala, cvičila jógu, podstoupila regresi své minulosti a zkoušela mnoho různých dalších cest, přístupů a postupů, přišlo uzdravení starých emočních zranění i těla, které nebylo zdravé. Díky tomu jsem rozpoznala zákonitosti, které ovlivňují lidské životy a příčiny, a pochopila, proč se určité situace a vztahové potíže stále opakují a sužují tak druhé. Tak jsem nyní schopna předat druhým lidem stejné poznání a pochopení, aby uzdravili své vztahy, psychiku a tělo a jejich život se posunul k prožívání štěstí a radosti.   

Čím vice uzdravených jedinců, tím harmoničtější a šťastnější bude svět. Lidé si budou vědomi propojenosti všeho živého a ubude negativních jevů. Bude to ještě trvat, ale práce na harmonizaci má velký smysl. (I proto vznikla kniha Strach z Opuštění, aby pomohla uzdravovat co nejvíce lidí, které strach trápí a blokuje jim prožitek svobody a radosti).


Jsem člověkem, který provází druhého na cestě ven z těžkostí jeho života, pomůže mu pochopit souvislosti toho, co se mu v životě děje a uvidět smysl, případně i uzdravit starou bolest a harmonizovat vše, co není v rovnováze a co brání prožívání života v radosti a svobodě. 

Klinickou psychologii jsem tedy během let postupně opouštěla, abych se plně věnovala celostnímu rozvoji potenciálu lidí v rámci individuálních i skupinových setkání.

To, co mě baví nejvíce, je pomáhat lidem osvobodit se od utrpení v jejich životech a posouvat je k naplnění jejich nejvyššího potenciálu. Když vidím odcházet zářící, šťastné osoby, je to pro mě ten nejkrásnější pocit.  Pakliže daný člověk opravdu chce, lze pomoci takřka každému - uvolnit napětí, mírnit potíže, pochopit smysl dění, pracovat na příčinách stavu, aktivovat sebe-léčebný potenciál či se uzdravit úplně tam, kde je to možné. Vždy je možné pracovat na zlepšení stavu a nacházet v sobě harmonii se sebou samým, která se pak projevuje životem v harmonii s okolím. Míra úsilí na harmonizaci pak je úměrná vážnosti stavu, do kterého se člověk dostal.

Blíže k mé práci

Inspirací mi byla řada osobností z různých oborů a směrů - patří jim můj nesporný vděk. S některými z nich se vídáme dodnes a spolupracujeme na tomtéž - pomoci druhým na jejich Cestách životem.

Mým největším učitelem je život sám - reálné vztahy mezi lidmi, reálné prožitky a zkušenosti, reálný stav věcí a jevů na této planetě. Vše, co se mi v životě kdy stalo, či lidé, které jsem potkala - to vše mne formovalo do podoby, v jaké jsem nyní. 

Při práci uplatňuji eklektický přístup, tedy přístup, který je inspirován mnoha oblastmi.

V kontextu přístupu ke klientovi jsem odpůrcem šablon, kategorií a diagnóz, které člověka stigmatizují a přistupují k němu někdy dosti neosobně. Každý člověk je jiný, proto i můj přístup ke každému člověku je individuální. Člověk mě zajímá jako komplexní bytost. Tedy nejen jeho problém, ale také jeho osobnost, nazírání na svět, názory, myšlenky a pocity, způsob života, to, co má rád, minulé prožitky a zkušenosti, přítomnost, ale i vize budoucnosti a další - vše, oč se on sám chce podělit a v míře, jakou si on sám přeje sdílet. Zajímám se také o fyzické zdraví.

Každý člověk tak ode mě tedy získává specifický přístup založený na rezonanci s ním samým.

Mnoho let se zabývám komplexním přístupem k člověku (propojením všech oblastí života člověka, těla, duše i každým jedincem subjektivně vnímané transcendence). Používám přitom daru senzibility, empatie, intuice, porozumění a schopnosti pomáhat druhým najít smysl a směr na cestě životem. Tento dar mne provází od útlého dětského věku a rozvíjím jej po celý život. Mnoho let také pracuji s přirozeným systémem léčby, propojováním východních a západních přístupů, s energetickým polem člověka či s výkladem snů. 

Pomáhám lidem propojit se s jejich vlastní vnitřní silou, aktivovat sebe-léčebný potenciál a vnímat překážky v životě jako možnou cestu k růstu a osobní transformaci. Také mě v životě potkala těžká období a zkušenost s jejich překonáním mi je nápomocná při pomoci druhým s uchopením vlastní vnitřní síly, pochopením smyslu, přijímáním změn nebo zvládáním stresu a napětí. 

Pro růst a pravé poznání vnímám potřebu stále na sobě pracovat, nebát se opouštět či zpochybňovat stávající perspektivy, rozšiřovat si obzory v dalších odvětvích a hledat také perspektivy vyšší, ze kterých je možné vidět širší souvislosti a nalézt porozumění a vhled.

Ráda čerpám informace z rozličných  oblastí, jakými jsou psychologie, psychosomatika či tzv. Nová medicína Dr. Hamera, medicína, epigenetika a transgenerační souvislosti, biochemie, kvantová fyzika, ekonomie a byznys, sociologie, poznávání odlišných kultur, umění, sport, hlubší formy astrologie a numerologie, jóga jako celostní systém, ájurvéda, bylinná léčba, či některé systémy práce s energií. V těchto oblastech je možné najít vzácné a zralé plody, stejně jako nahnilé ovoce, proto vybírám jen takové zdroje, které se mnou vnitřně rezonují.

K něčemu nebo někomu jsme přitahováni na základě vzorců, které si neseme uvnitř, stejně tak k nám je něco nebo někdo přitahován. Přitahujeme do života nejen osoby, ale také situace, lekce, jevy. To vše ovlivňuje naše vztahy, ale i naše profesní a jiná působení. Velký podíl na tom má naše podvědomí, včetně dosud nezpracovaných starých bolestných prožitků a zkušeností.

Lidé si jsou vzájemně zrcadly - silnějšími či slabšími dle intenzity vztahů a mohou nám zrcadlit naše nezpracovaná témata. Přitahujeme a jsem přitahováni, abychom mohli poznat, co máme v sobě nevyřešeno, nerozvinuto, co potřebujeme zahojit, abychom se díky uzdravení mohli stát celistvou bytostí. Pokud chápeme zákonitosti, které nás ovlivňují v životech, můžeme poznat také další, jež jsou vzájemně spojeny: propojenost-synchronicita-smysl. Zde leží klíč k poznání pravé podstaty naší existence.

Poznání jsem získala a nadále získávám skrze učení (vlastní i předané), osobní zkušenosti, meditaci a vhledy. Nepatřím k žádné náboženské ani jiné skupině. K poznání, jaké jsem nabyla, vedla dlouhá léta vnitřního růstu a ani má cesta ještě není ukončena. Lidem pomáhám psychologickou i duchovní cestou přibližně 15 let, během kterých jim pomáhám vidět souvislosti, získat vhled a nadhled, najít skutečný smysl svého života a uzdravit vše, co v jejich životech není v rovnováze - minulé, přítomné i možné budoucí. Pomáhám jim nalézt smysl ve všem, co dělají a všude, kde se nacházejí. S radostí pomáhám vytvářet druhým životní štěstí.

 

Co by Vás o mně ještě mohlo zaujmout?

Ráda poznávám různé osobnosti s rozmanitými životními příběhy, včetně lidí z jiných kultur. 15 let cvičím jógu a osvojuji si její hluboké pravdy, věnuji se meditacím, od dětství mám dar vnímání energií, který stále rozvíjím. 13 let jsem se věnovala fitness a silovému posilování, věnuji se ráda i dalším sportům, např. běhání, cyklistice či míčovým hrám. S pocitem energie, svobody a splynutí s tokem života jsem léta jezdila na motorkách. Dnes se nejvíce svobodná a spojená se životem cítím v lese bez jakýchkoli technických vymožeností :-)

Miluji rozmanité hudební styly, tanec, malování. Miluji také humor a smích, spontaneitu a radost.

Ráda čtu zajímavé knihy osobního rozvoje, životopisy či poznatky zajímavých osobností ale i vědecká periodika různých oborů.

Nejvíce mě nabíjí čas s mou milovanou rodinou - manželem a dcerou, přáteli, ale i čas trávený o samotě při józe nebo meditaci. Dále když se daří někomu skutečně pomoci, dokonalost přírody, kontakt se zvířaty. Učím se každý den - od kamene, stromu, malého pavoučka, psa či od člověka. Chráním vše živé a vážím si života ve všech formách. Pocházím z Opavy a v Praze žiji od roku 2011.

book-863418_1920

book-863418_1920

​© 2018 by Veronika Neumannová

book-863418_1920